💠
Scanner Metotları
Scanner metodu kullanıcıdan girdi almak amaçlı kullanılan bir metottur.

👀 Metotlara Hızlıca Bakış

  Herhangi bir obje türünde girdi alınabilmekte
  Obje türünü belirlemek için sınıfın içindeki alt metotları kullanıyoruz
Metot
Döndürdükleri
next()
String
nextLine()
String
nextByte()
byte
nextShort()
short
nextInt()
int
nextLong()
long
nextFloat()
float
nextDouble()
double
hasNext()
boolean
useDelimeter(<ayıraç>)
void
delimeter()
String
close()
void

next Metodu

Klavyeden alınan girdileri, ilk whitespace girdisine kadar almakta ve bu girdiyi string türünde döndürmekte.
Could not load image
next

🏐 nextLine Metodu

Klavyeden alınan girdileri, ilk ENTER ("\n") girdisine kadar almakta ve bu girdiyi string türünde döndürmekte.
Could not load image
nextline

🎳 nextByte nextShort nextInt nextLong nextFloat nextDouble Metodları

Klavyeden alınan girdileri byte / short/ int / long / float / double türünden alır.
Farklı bir aralıkta sayı değeri girilirse, hata (exception) verir.
Could not load image
nextvar

🏀 hasNext Metodu

Scanner tipinde tanımlamış olduğumuz değişkenin bir satır sonrasında veri olup olmadığını kontrol eder.
Şekillendirilebilir. hasNextInt() bir sonraki satırda int olup olmadığını kontrol eder ve sonuca göre true / false döndürür.
Could not load image
hasnext

🏓 useDelimeter Metodu

next metodun veri alma sınırını paremetre olarak aldığı değere göre belirler.
  Parametre olarak string tipinde değişken alır.
  Normalde next metodu whitespace karakterine geldiğinde veri almayı kesmektedir.
  Bu metotdan sonra next metodu parametreye denk geldiğinde veri almayı kesmiş olacak.
Could not load image
usedelimeter

🏉 delimeter Metodu

Scanner tipinde tanımlanmış olan değişkenin sınırlayıcısını döndürür.
  Yani useDelimiter("mi") yapıtğımız bir objenin delimiter metodu "mi" string'ini döndürecektir.
  Varsayılan sınırlayıcı değiştirilmediyse next metodu "\p{javaWhitespace}+" string'ini döndürür.
"\p{javaWhitespace}+" deyimi Java whitespace olarak aşağıda tanımlanmıştır.
Could not load image
delimeter

🧶 close Metodu

Herhangi bir değer döndürmeyen bu fonskiyon, Scanner objesini kapatır.

🌌 Java Whitespaces

Javada tanımlı olan whitespace'ler:
  "\n" - Satır atlatma ENTER
  "\t" - Bir TAB kadar boşluk atlatma
  "\r" - Bir TAB kadar satır atlatma
  " "- Boşluk atma SPACE
Last modified 1yr ago